SUST2017迎新赛
1.先说几句话

哈喽,欢迎17级的学弟学妹们来到陕科大生活和学习~
齐老师让我们现在就帖下这次的代码,方便大家在暑假的学习。希望大家在编程的学习中勇于提问,但是有个前提,一定要先经过自己的思考和相关查阅。只有这样,才能让你的提问变得有意义,对自己的学习有帮助,也能节省被提问人的时间。不懂的话就在评论里问,说明题号并尽量的将问题叙述清楚。
感谢一同提供代码的猪熊山。
2.开始了。

A

#include<stdio.h>
int main()
{
printf("Hello World!");
 return 0;
}

B

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a,b;
  while(scanf("%d%d",&a,&b)!=EOF)
  {
    printf("%d\n",a+b);
  }
  return 0;
}

C

#include<stdio.h>
int main(){
  int n,m,i,sum;
  while(scanf("%d",&m)!=EOF){
     sum=0;
     for(i=1;i<=m;i++){
       sum+=i;
     }
    printf("%d\n\n",sum);
  }
  return 0;
}

D

#include<stdio.h>
int main(){
  int a,b;
  while(scanf("%d %d",&a,&b)!=EOF)
  printf("%d\n",a+b);
  return 0;
}

E

#include<stdio.h>
int main(){
  int a,b,num;
  scanf("%d",&num);
  while(num--){
    scanf("%d %d",&a,&b);
    printf("%d\n",a+b);
  }
  return 0;
}

F

#include<stdio.h>
int main(){
  int a,b;
  while(scanf("%d %d",&a,&b)){
    if(a==0 && b==0){
      return 0;
    }
    printf("%d\n",a+b);
  }
  return 0;
}

G

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
int main() 
{ 
  char a; 
  int b,i,j,k=0; 
  while((a=getchar())!='@') 
  { 
    ++k; 
    getchar(); 
    scanf("%d",&b); 
    getchar();  
    if(k!=1)
     printf("\n");
    for(i=1;i<b;i++) 
    { 
      for(j=1;j<=b+(i-1);j++)  
       { 
        if(j==b-(i-1)||j==b+(i-1)) 
          printf("%c",a); 
        else  
          printf(" "); 
       }  
      printf("\n"); 
    }     
    for(i=0;i<2*b-1;i++) 
     printf("%c",a); 
    printf("\n"); 
  } 
  return 0; 
} 

H

#include<stdio.h>
long long shulie(int n){
  int i;
  long long a[100] = { 0 };
  a[1] = 1, a[2] = 1;
  for ( i = 3; i <= n; i++)
    a[i] = a[i - 1] + a[i - 2];
  return a[n];
}
int main(){
  int n;
  scanf("%d",&n);
  while (n--){
    int a, b;
    scanf("%d%d",&a,&b);
    printf("%lld\n", shulie(b - a + 1));
  }
  return 0;
}

I

#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
int main(){
  int fun(int i);
  int a,b,sum=0,i,flag,ht;
  while(~scanf("%d %d",&a,&b)){
    ht=0; flag=0;
    for(i=a;i<=b;i++){
       sum=fun(i%10)+fun(i/10%10)+fun(i/10/10);
       if(sum==i && flag==0){
         printf("%d",sum);
         flag=1;
         ht=1;
       }else if(sum==i && flag==1) {
         printf(" %d",sum);
         ht=1;
       }
    }
    if(ht==0){
      printf("no\n");
    }else printf("\n");
  }
  return 0;
}
int fun(int i){
  return i*i*i; 
}

J

#include<stdio.h> 
int a[40][40]; 
int main(){ 
  int n; 
  while (scanf("%d", &n) != EOF){ 
    for (int i = 0; i < n; i++){ 
      a[i][0] = 1; a[i][i] = 1; 
    } 
    for (int j = 2; j < n; j++){ 
      for (int k = 1; k <= j; k++){ 
        a[j][k] = a[j - 1][k - 1] + a[j - 1][k]; 
       } 
    } 
    for (int j = 0; j < n; j++){ 
      for (int k = 0; k <= j; k++){ 
        if(k<j) printf("%d ",a[j][k]); 
        else printf("%d", a[j][k]); 
      } printf("\n"); 
    } 
    printf("\n"); 
    } 
    return 0; 
}

K

#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
int main() { 
  int a[50][50]; 
  double x,y,aver1[50],aver2[50],sum; 
  int i,j,n,m,count,p; 
  while(~scanf("%d%d",&n,&m)) { 
    count=0; 
    for(i=0;i<n;i++) 
      for(j=0;j<m;j++) 
        scanf("%d",&a[i][j]); 
    for(i=0;i<n;i++) { 
      sum=0; 
      for(j=0;j<m;j++) 
        sum+=a[i][j]; 
      aver1[i]=sum/m; 
    } 
    for(j=0;j<m;j++) { 
      sum=0; 
      for(i=0;i<n;i++) 
        sum+=a[i][j]; 
      aver2[j]=sum/n; 
    }
    for(i=0;i<n;i++) { 
      p=1; 
      for(j=0;j<m;j++) 
        if(a[i][j]<aver2[j]) { p=0; break; } 
      if(p) count++; 
    } 
    for(i=0;i<n-1;i++) 
      printf("%.2lf ",aver1[i]); 
    printf("%.2lf\n",aver1[i]); 
    for(i=0;i<m-1;i++) printf("%.2lf ",aver2[i]); 
    printf("%.2lf\n",aver2[i]); printf("%d\n\n",count); 
    } 
  return 0; 
}

L

#include<stdio.h>
int main(){
  int num=1,count=0,i;
  int cat[101]={0};
  while(scanf("%d",&num),num){
    for(i=0;i<num;i++){
      scanf("%d",&cat[i]);
    }
    for(i=0;i<num;i++){
      while(cat[i]!=0){
       if(cat[i]>=100){
           cat[i]-=100;
          count++;
      }else if(cat[i]>=50){
          cat[i]-=50;
        count++;
      }else if(cat[i]>=10){
        cat[i]-=10;
        count++;
      }else if(cat[i]>=5){
        cat[i]-=5;
        count++;
      }else if(cat[i]>=2){
        cat[i]-=2;
        count++;
      }else if(cat[i]>=1){
        cat[i]-=1;
        count++;
      }  
     }   
  }
   printf("%d\n",count);
   count=0;
  }
  return 0;
}

M

#include<stdio.h> 
int main(){ 
  long long a[60]; 
  a[1] = 1, a[2] = 2, a[3] = 3; 
  for (int i = 4; i <= 55; i++) 
    a[i] = a[i - 3] + a[i - 1]; 
  int n; 
  while (scanf("%d", &n) != EOF){ 
    if (n == 0) break; 
    printf("%lld\n",a[n]); 
  } 
  return 0; 
}

N

#include<stdio.h> 
int main() { 
  int a,b,c=1,i; 
  while((scanf("%d",&a))!=EOF){ 
    c=1; for(i=0;i<a;i++) { 
      scanf("%d",&b); 
      if(b%2!=0) c*=b; 
  }
  printf("%d\n",c); 
  } 
} 

O

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
  int num;
  char str[11];
  scanf("%d",&num);
  while(num--)
  {
   scanf("%s",str);
   printf("6%s\n",str+6);
  }
  return 0;
}

P

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a, b;
  int gcd(int a,int b);
  while(scanf("%d %d",&a,&b)!=EOF)
  {
    int ans;
    ans=a*b/gcd(a,b);
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}
int gcd(int a,int b)
{
  return b==0?a:gcd(b,a%b);
}

Q

#include<stdio.h>
int main(){
  int num;
  scanf("%d",&num);  
  while(num--){
    int f,flag=0,size=0;
    scanf("%d",&f);
     while(f!=1)
     {
        if(f%2!=0)
       {
          flag=1;
          if(size==0)
         {
             printf("%d",f);
             size=1;
         }
         else printf(" %d",f);
          f=f*3+1;
       }
       else if(f%2==0){
         f=f/2;
       }
     }  
     if(flag==0){
       printf("No number can be output !");
     }
     printf("\n");
  }
  return 0;
}

R

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
int main() 
{ 
  char a; 
  int b,i,j,k=0; 
  while((a=getchar())!='@') 
  { 
    ++k; 
    getchar(); 
    scanf("%d",&b); 
    getchar();  
    if(k!=1)
     printf("\n");
    for(i=1;i<b;i++) 
    { 
      for(j=1;j<=b+(i-1);j++)  
       { 
        if(j==b-(i-1)||j==b+(i-1)) 
          printf("%c",a); 
        else  
          printf(" "); 
       }  
      printf("\n"); 
    }     
    for(i=0;i<2*b-1;i++) 
     printf("%c",a); 
    printf("\n"); 
  } 
  return 0; 
} 

S

#include<stdio.h>
int main()
{
  int num;
  scanf("%d",&num);
  while(num--)
  { 
    int x,y,ans;
    scanf("%d %d",&x,&y);
    if(x==y && x>=0 && y>=0)
    {
      if(x%2==0)ans=2*x;
      else ans=2*x-1;
      printf("%d\n",ans);
    }  
    else if(y==x-2 && x>=2)
    {
      if(x%2==0)ans=2*x-2;
      else ans=2*x-1-2;
      printf("%d\n",ans);
    } 
    else printf("No Number\n");    
  }
  return 0;
}

T

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
  double x1,y1,x2,y2;
  while(scanf("%lf %lf %lf %lf",&x1,&y1,&x2,&y2)!=EOF){
      printf("%.2lf\n",sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1)));
  }
  return 0;
}

U

#include<stdio.h>
#define PI 3.1415927
int main(){
  double i;
  while(scanf("%lf",&i)!=EOF){
    printf("%.3lf\n",PI*i*i*i*4.0/3.0);  
  } 
  return 0;
}

V

  #include<stdio.h> 
  int main(){ 
    int n,a,b,c,i; 
    double h[100]; 
    while(scanf("%d",&n),n){ 
      a=0;b=0;c=0; 
      for(i=0;i<n;i++){ 
        scanf("%lf",&h[i]); 
      } 
      for(i=0;i<n;i++){ 
        if(h[i]>0)a++; 
        if(h[i]==0)b++; 
        if(h[i]<0)c++; 
      } 
      printf("%d %d %d\n",c,b,a); 
    } 
    return 0; 
  } 

W

#include<stdio.h>
int main(){
  int fun(int n);
  int n;
  while(~scanf("%d",&n)){
    printf("%d\n",fun(n));
  }
  return 0;
}
int fun(int n){
  if(n==1){
    return 1;
  }
   return (fun(--n)+1)*2;
}

X

#include<stdio.h>
int main(){
  int num;
  while(~scanf("%d",&num)){
    if(num<0 || num>100){
       printf("Score is error!\n");  
    }
    else if(num>=90 && num<=100){
       printf("A\n");
    }else if(num>=80){
       printf("B\n");
    }else if(num>=70){
       printf("C\n");
    }else if(num>=60){
       printf("D\n");
    }else if(num>=0){
       printf("E\n");  
    }
  }  
  return 0;
}

Y

#include<stdio.h>
int main(){
  int i,j,h,sum2=0,sum1=0,temp;
  while(scanf("%d %d",&i,&j)!=EOF){
    if(i>=j){
      temp=i;
      i=j;
      j=temp;
    }
    for(h=i;h<=j;h++){
      if(h%2==0){
        sum1+=h*h;
      }
      else{
        sum2+=h*h*h;
      }
    }
    printf("%d %d\n",sum1,sum2);
    sum1=0;
    sum2=0;
  }
  return 0;
}

Z

 #include <stdio.h>   
 int main(void) 
 { 
    int n; 
    while(scanf("%d", &n) != EOF) { 
      int score, sum=0, max=0, min=101, i;
      for(i=1; i<=n; i++) { 
        scanf("%d", &score); 
        sum += score; 
        max = (score > max) ? score : max; 
        min = (score < min) ? score : min; 
      }
      printf("%.2f\n", (float)(sum - max - min) / (n -2)); 
    } 
    return 0; 
} 
Last modification:November 19th, 2019 at 10:53 am
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏